Nádrže na vodu, jímky, žumpy, septiky

Vyrábíme kvalitní plastové nádrže na vodu, jímky, žumpy, septiky a vodoměrné šachty, které splňují veškeré kvalitativní požadavky dané normami, které vychází z evropských standardů.

Plastové nádrže na vodu, jímky, žumpy a septiky nabízí nesporné výhody

Betonové jímky, které se používaly v dřívějších letech, již v dnešní době ve velké míře nahradily plastové jímky (žumpy). Důvodů, proč jsou plastové jímky lepším řešením, je hned několik:

  • žumpy (jímky) mají mnohem větší kvalitu (betonové jímky často prosakovaly, ohrožovaly životní prostředí zejména tím, že znečišťovaly spodní vody),
  • plastová jímka je lehká, a proto je s ní snadná manipulace (lze ji usadit bez pomocí bagru či jeřábu),
  • plas­to­ve jimky se vy­zna­ču­jí dlou­hou ži­vot­nos­tí (jímka (plastová) je odolná vůči agresivním látkám a stoprocentně nepropustná),
  • velikost, tvar atd. lze upravit dle požadavku zákazníka.

Plastové jímky a žumpy instalujeme všude tam, kde není možnost vypouštění do kanalizace

Jak uvádí montážní předpis (Doporučený technologický postup pro zabudování plastového tělesa): Plastové jímky, žumpy a septiky slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojů, jako jsou rodinné domky, chaty atd., u kterých není možnost vypouštěním do kanalizace.

Nádrže na dešťovou vodu

Plastové odpadní jímky splňují požadavky na zachytávání srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě, tzn. že mohou být použity jako nádrže na dešťovou vodu. Při zvo­le­ní použití plastové jímky na vodu je vhod­né spe­ci­fi­ko­vat, že ji chce­te takto vy­u­ží­vat. Na jejich pořízení se vztahuje dotační program „Dešťovka“ o který si můžete zažádat prostřednictvím webových stránek  www.dotacedestovka.cz. Nádrže z dotací si tak můžete pořídit mnohem levněni, protože část faktury si můžete nechat proplatit prostřednictvím  uvedené dotace.

Jímky na dešťovou vodu Vám pomohou překlenout období sucha, se kterým se budeme, jak ukazují poslední klimatické studie, stále častěji potýkat.

Výroba plastových nádrží na vodu, jímek (žump)

Vyrábíme velké množství různých plastových nádrží na vodu, jímek, žump a septiků, které rádi zhotovíme na přání zákazníka (tvar a rozměr). Plastová jímka je vyrobena jako vodotěsná nádrž. Strop jímky má na své spodní straně systém žeber, která jsou přivařena k vnitřnímu plášti a ke středovým sloupkům. Dno je tvořeno deskou stejné tloušťky jako plášť - 5 mm. Strop jímky je silný 8 mm. Plastová jímka (žumpa) je dodávána včetně poklopu a je nutné počítat s tím, že dodávaný poklop a strop jímky splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Přístup do plastové jímky je umožněn průlezem o průměru 600 a výšce 300 mm.

Nádrže na vodu, jímky, žumpy, septiky a vodoměrné šachty vyrábíme z velmi odol­né­ho po­ly­pro­py­lé­nu, který za­ru­ču­je jejich dlou­hou ži­vot­nost 

Nádrže vyrábíme z polypropylénu (PP) tloušťky 5 a 8 mm, který je vyhovujícím materiálem pro stavbu jednoduchých aplikací např. nádrží na vodu, jímek nebo septiků. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová stálost, netříštivost, snadná opracovatelnost a svařitelnost. Septik, či žumpa vydrží opravdu dlouho.

Použitý materiál odpovídá ČSN a je certifikován hlavním hygienikem ČR. Veškeré výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.

Plastové jímky a septiky musí mít, u všech typů, vybetonovanou základovou betonovou desku s armaturou o síle nejméně 15-20 cm. Betonová deska musí být větší o 15 cm z každé strany, než dno jímky. Plastový septik, či jímku poté usadíme na betonovou desku a provedeme jeho obetonování vlhčenou betonovou směsí. (Beton sypeme v několika etapách po cca 50 cm a jímku při tom souměrně napouštíme vodou). Poté se zabetonuje celá jímka betonovou směsí s armaturou a nechá se napuštěná, dokud beton neuzraje.

Jímky, žumpy a septiky nelze osadit do míst se zvýšenou hladinou spodní vody! Tuto spodní vodu je třeba odvést od jímky drenáží nebo zvolit jiný tvar jímky. Pokud bude plastová jímka poškozena spodní vodou, mechanicky při manipulaci s ní, nebo špatné instalaci této jímky, nebude možné uplatňovat reklamaci na kvalitu svárů a tvar této jímky!

Jak zjistit správný objem pro jímky, žumpy a septiky?

Čím je počet obyvatel v nemovitosti větší, tím je vyšší i produkce odpadních vod. Proto je potřeba zvážit, zda není z dlouhodobějšího hlediska investice do objemnější plastové jímky lepší volbou (není nutné ji tak často vyvážet). Vzorec pro výpočet, který uvádíme níže, Vám může pomoci správně odhadnout, jak velký objem by měla Vaše žumpa nebo septik mít.  Objem se určuje podle norem CSN takto:

 V=N*Q*T, kde:

V -  užit­ný objem jímky,

N – počet na­po­je­ných oby­va­tel na jímku,

Q – prů­měr­ná spo­tře­ba vody na osobu (litr/den – uvádí se 100 l na osobu/den),

T – ča­so­vý in­ter­val vy­vá­že­ní (dnů). 

Díky naší variabilitě při výrobě plastových nádrží na vodu, jímek, žump, septiků a vodoměrných šachet věříme, že u nás získáte přesně ten správný výrobek, který Váš dům, chata či jiná nemovitost potřebuje.

 

Těšíme se na spolupráci!